RSS

Tuesday, June 8, 2010

Umbrella Sea - Haiku 112monsoon rain-
sea of umbrellas
flow to the station

© Nalini Hebbar/openmind/2009 - all rights reserved
Take a leap into my PhotoBlog 

Share/Bookmark

8 COMMENTS:

bachodi said...

Interesting :-)

Indli said...

Your blog is cool. To gain more visitors to your blog submit your posts at indli.com

magiceye said...

beautiful

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Sweet site, I had not come across nalinihebbar-poetry.blogspot.com earlier during my searches!
Carry on the good work!

Anonymous said...

Greetings,

Thanks for sharing this link - but unfortunately it seems to be not working? Does anybody here at nalinihebbar-poetry.blogspot.com have a mirror or another source?


Cheers,
Mark

Anonymous said...

Lek powoduje [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka asymilowania podwaliny tluszczowych z wykorzystaniem cz³owieczy forma ¿ycia. To ca³kiem nieznany œrodek gwoli panny, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê i pokonaæ na milszy ruch posi³ków. Lekarstwo ten aprobuje podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] jeno diety a æwiczeñ fizycznych. Œrodek ów kupisz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do sprawnej online taniej apteki internetowej po medykamenty oraz po informacje o ekstraktach. Wydalin tote¿ alli Zachwalamy to¿ krain¹ wyp³atê specyfików natomiast w rzeczy samej dobr¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ z siedmiu najbardziej indywidualnych tudzie¿ pierwszorzêdnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie towarów farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia w tym momencie trzy typy prepratów. Nasza apteka o jakiej piszemy dzia³a w podejœcie pewny oraz ekspediuje [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] leki w przewiewu ledwo jednego dnia od momentu uskutecznienia twojego zlecenia. W³aœnie spoœród tamtego wykonywa szczególne [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] punktacji pacjentów. Na wiotki brzuszekJest wiele za³¹czników diety na schudniêcie. A¿ do wa¿kich przylegaj¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, pomimo tego rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast natomiast pokazanym postêpowaniem byæ mo¿e zaaprobowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta chocia¿ i æwiczenie fizyczne w du¿ym szczeblu przes¹dzaj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje niekiedy, gdy krwawienie zaprzestaje, oraz jajniki kategorycznie ustaj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê prê¿ne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy lecz nie symbolizuje dla gêby pieknej zguby natomiast wypada z ni¹ siê zmierzyæ.